خوش آمديد!
آزمون آنلاین solid works پيوند ثابت

آزمون آنلاین solid works

سالیدورکس (به انگلیسیSolidWorks) یک نرم‌افزار مهندسی طراحی به کمک رایانه است که بر روی ویندوز اجرا می‌شود و توسط شرکت فرانسوی داسو سیستمز ساخته شده و همچنان توسعه داده می‌شود. در حال حاضر نرم‌افزار سالید ورکس توسط ۱٫۳ میلیون مهندس در بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ شرکت در سراسر جهان در حال استفاده‌است . این نرم‌افزار دارای سه محیط به نام‌های پارت (part) اسمبلی (assembly) و دراوینگ (drawing) می‌باشد. محیط اول برای رسم قطعه بوده، در محیط دوم قطعات یک مکانیسم بر روی هم سوار شده و در محیط آخر از آن‌ها نقشه مهندسی (معمولاً برای نسخه چاپی) تهیه می‌شود.

آزمون در ادامه مطلب

سؤال #1: در اشکال دوبعدي مشخصه انتهاي خط کدامین پارامتر می باشد؟

سؤال #2: کدام یک از روشهاي زیر براي طراحی یک کمان مابین دوخط کارایی دارد؟

سؤال #3: جهت عمود شدن به یک صفحه کاري از کدامین دستور می توان استفاده نمود؟

سؤال #4: حاصل اجراي دوقید Egual ،concentric کدامین قید زیر می شود؟

سؤال #5: کدامیک از دستورات زیر براي ادامه دادن و رساندن یک خط به خط دیگر کاربرد دارد؟

سؤال #6: از قید concentric درچه مواردي استفاده می شود؟

سؤال #7: چه زمانی از دستور face fillet براي گرد کردن لبه ها استفاده می شود؟

سؤال #8: براي ایجاد یک کره کدامین دستور زیر کارایی دارد؟

سؤال #9: گزینه Draft دردستور Extrudeچه عملی را انجام می دهد؟

سؤال #10: انتخاب دستور keep features در دستور fillet باعث خواهد شد که:

سؤال #11: براي طراحی بدنه یک قطعه اي به شکل خودکار بیک بهترین روش استفاده از کدامین دستور می باشد؟

سؤال #12: انتخاب یک لبه یا یک راس براي اجراي کدامین گزینه دستور Extrude نیاز می باشد؟

سؤال #13: کاربرد دستوراتchamper ،fillet چیست؟

سؤال #14: کاربرد دستور Tanget چیست ؟

سؤال #15: دردستور Extrude باکدام قسمت می توان مقدار عددي Extrude را تعیین کرد ؟

سؤال #16: براي حذف قطعات درهنگام انجام عملArray از کدام قسمت می توان این کار راانجام داد؟

سؤال #17: براي دسترسی به پارامترهاي موضوع انتخابی درنرم افزار از کدامین قسمت استفاده می نمائیم؟

سؤال #18: براي هم مرکز کردن دو دایره یا کمان از کدامین قید استفاده می نمائیم؟

سؤال #19: درکدام یک ازروشهاي fillet کردن زیر نمی توان مقدار عددي تعیین نمود؟

سؤال #20: زمانی که بخواهیم عملExtrudeبه صورت دوطرفه ازsketchمورد نظر انجام شود می بایستی از کدامین دستور استفاده می کنیم ؟

سؤال #21: اشکال مورد نیاز براي اجراي دستور swept کدامند؟

سؤال #22: براي ایجاد ضخامت درروي اشکال ازکدامین گزینه می توان استفاده نمود؟

سؤال #23: جهت مساوي کردن طول دوخط یا شعاع دوکمان از کدامین قید استفاده می نمائیم؟

سؤال #24: درکدام یک از دستورات زیر احتیاج به مشخص کردن coordinate system می باشد ؟

سؤال #25: در دستورoffset انتخاب گزینه select chain باعث می شود که ؟

سؤال #26: توسط دستور curve driven pattern می توان :

سؤال #27: اندازه شناور به اندازه اي گفته می شود که:

سؤال #28: باکدامین دستور می توان ازیک فرمان صادر شده خارج شد؟

سؤال #29: جهت چرخاندن وتغییر مقیاس اشکال دوبعدي به ترتیب می بایستی از کدامین دستورات استفاده نمود؟

سؤال #30: براي هم راستا قراردادن دوخط می بایستی ازکدامین قید استفاده نمود؟

دسته: دسته‌بندی نشده | نويسنده: admin


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بیابید

سخنی از بهشت

دیکشنری آنلاین

تبدیل تاریخ

آمار سایت

No Image No Image